Inschrijvingen en betalingen

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. U kan zich ten laatste tot een week voor de start van een coachingprogramma inschrijven indien er nog beschikbare plaatsen zijn.

Inschrijvingen voor coachingtrajecten kunnen via het online inschrijvingsdocument op de website of via mail.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.

Ontving u geen bevestiging? Check dan even uw spamfolder; misschien is de mail daar tussen geraakt. Kijk anders ook even na of u een juist e-mailadres hebt gebruikt. Contacteer me zeker, dan kan ik u verder helpen.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaar je als deelnemer de deelnamevoorwaarden van deze bijlage te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Annelies Harvent en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.

Binnen de week voor de startdatum krijgt u verdere informatie over het coachingprogramma.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Indien u meer dan twee weken voor de opleiding door onvoorziene omstandigheden de training niet kan bijwonen, vragen we u zo snel mogelijk met ons (via mail) contact op te nemen. We zoeken dan samen naar de beste oplossing voor u en kunnen:

  • Uw inschrijving annuleren
  • Uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum
  • U laten vervangen indien u iemand anders aanbrengt (gratis)

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Dit doet u door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar contact@anneliesharvent.be

  • Bij een annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft de helft van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Het is ten allen tijde mogelijk dat wijzelf een opleiding dienen te annuleren wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden. We nemen in dat geval contact met u op. Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld volledig geretourneerd of, indien u daarvoor kiest, kan het ingezet worden voor een cursus die later doorgaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Waarom worden er annuleringskosten gehanteerd?

Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige coachingprogramma’s meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, worden deze annuleringsvoorwaarden toegepast.

Algemene bepalingen

Indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld volledig geretourneerd. Uiterlijk 1 week voor aanvang wordt aan de deelnemers bekend gemaakt dat de cursus niet doorgaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van Annelies Harvent en/of haar partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens de cursussen is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Annelies Harvent, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door Annelies Harvent, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Annelies Harvent en haar docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft Annelies Harvent het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma.

Annelies Harvent behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Annelies Harvent neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door Annelies Harvent gebruikt om personen op de hoogte te houden van het cursusaanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Annelies Harvent houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de cursussen worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!